Wykonujemy usługi atestacyjne i pokrewne, niezbędne wszędzie tam, gdzie należy potwierdzić wiarygodność danych finansowych i niefinansowych jak również procesów. Usługi wykonywane są w oparciu o Krajowe Standardy Badania dedykowane konkretnych usługom w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania oraz stosownie do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym. Jednostkom niezobligowanym do badania sprawozdania finansowego, oferujemy przegląd ksiąg rachunkowych i dokumentów księgowych. Przegląd taki jest mniej sformalizowany niż badanie, a jego celem jest stwierdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia przez jednostkę księgowości i usunięcie ewentualnych nieprawidłowości.

Przeprowadzamy również usługi atestacyjne dotyczące prawidłowości wyliczenia współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego.

Menu