Plan przekształcenia wraz z załącznikami podlega badaniu przez biegłego rewidenta pod kątem jego poprawności i rzetelności. Badanie poprawności planu przekształcenia polega na sprawdzeniu czy spełnione zostały wymogi określone w Kodeksie spółek handlowych, zaś badanie rzetelności polega na sprawdzeniu czy sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia zostało opracowane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości i na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Badanie  wyceny aktywów i pasywów przekształcanej spółki  polega na sprawdzeniu poprawności i rzetelności tejże wyceny, co zapewnia poprawność przydzielenia wspólnikom spółki udziałów lub akcji przekształconej spółki kapitałowej.

Menu